Kwalitatief vs Kwantitatief

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments
Kwalitatief onderzoek
• Onderzoek naar de AARD van een verschijnsel
• Verkennend/Exploratief
• Kleinschalig (>8)
• Indicatief/Subjectief
• Verkrijgen van inzicht
• Geselecteerde groep met verschillende motieven
• Open vragen (geen vragenlijst als meetinstrument, maar de onderzoeker zelf)
• ‘Levensechte’ context/informatie
.
Kwantitatief onderzoek
• Onderzoek naar de OMVANG van een verschijnsel
• Beschrijvend/Toetsend
• Grootschalig (>100)
• Significant/Objectief
• Verkrijgen van overzicht
• Representatieve groep, steekproef uit populatie
• Standaardvragen (vragenlijst is voor iedereen gelijk en is het meetinstrument)
• Inzicht in getallen, maar vaak niet in de context

De verschillende type kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden uitgelegd onder het tabblad ‘Methoden van Marktonderzoek‘.

 

Bron: Groot Antink, W., Masterclass Marktonderzoek 2014

Methoden van Marktonderzoek

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Marktonderzoek kan worden onderverdeeld in aan de ene kant kwalitatieve en kwantitatieve methoden en aan de andere kant online en offline methoden. Zie voor een overzicht Methoden van Marktonderzoek

.

methoden-van-marktonderzoek

Panelonderzoek

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

panelPanel: Leden van een onderzoekspopulatie, die bereid zijn om mee te werken aan marktonderzoek.

Een panel bestaat uit een vaste groep eenheden (personen, huishoudens, winkels, bedrijven, etc), die representatief zijn voor een bepaalde populatie, regelmatig over hetzelfde onderwerp worden ondervraagd. Op deze wijze kunnen trends in de markt worden gevolgd: veranderingen in (koop)gedrag, merktrouwheid of andere verschijnselen.

Voordeel van panelonderzoek is dat de informatie wordt verkregen vlak nadat het gedrag heeft plaatsgevonden. Gedrag is dus actueel, maar deze methode maakt mensen ook heel bewust van hun gedrag, waardoor panelleden a-typisch gedrag kunnen gaan vertonen (verandering van houding, kritischer worden, of verandering van mening). Panelleden dienen daarom om de zo veel tijd vervangen te worden. Men kan ook een omnibusonderzoek uitvoeren, waarbij met een wisselende steekproef wordt gewerkt.


Bron: Van hoften, R. (2010). Operationele Verkoopcyclus. (Eerste druk ed.). E-book: Noordhoff Uitgevers.

Social media onderzoek

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe zoek ik in sociale media?
Sociale media zijn erg bruikbaar om bijvoorbeeld de juiste personen te vinden  voor een interview of stage. Kijk hier hoe je dat doet. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

DESTEP analyse

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

DESTEP  staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. DESTEP is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Deze macro-omgeving is, in tegenstelling van mirco en meso-omgeving, voor een bedrijf noch beheersbaar, noch beïnvloedbaar. Een voorbeeld van  zo’n niet-beheersbare factor is het economisch klimaat waarin een bedrijf opereert. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door de omgeving waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving. Bekijk hier de video:


Bron: Cursio
Verhage( 2011) Grondslagen van de Marketing (druk 7 ) Noordhoff Uitgevers

Homogeniteit

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Homogeniteit van de onderzoekspopulatie: de mate waarop de leden van de onderzoekspopulatie op elkaar lijken.

Bijvoorbeeld. Studenten die deelnemen aan een project verschillen sterk van elkaar (ze zijn wel ongeveer even oud, maar verschillen sterk van mening) en zijn dus geen homogene onderzoekspopulatie. Er kan dan beter een grotere steekproef getrokken worden.

Groepen die elkaar vrijwillig opzoeken en op dat onderwerp ondervraagd worden, zullen homogener zijn. De meningen zullen minder extreem uiteen liggen. Dit biedt dan weer de mogelijkheid om gedetailleerdere vragen te stellen.


Bron:  Graauw de Claudia, Effectmeting& doelbereik

Meetinstrumenten

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Meetinstrumenten-marktonderzoekNa het bepalen van je hoofdvraag en subvragen, moet je een onderzoeksopzet en gepaste meetinstrumenten kiezen. Dit kunnen vragenlijsten, interviews, focusgroepen, codeerschema’s, checklists, etc…) zijn.

Betrouwbaarheid en validiteit zijn hierbij zeer belangrijk.

Hypothesen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

 

Nul-hypothese: er is geen significant verschil
Alternatieve hypothese: er is wel significant verschil

Het interpreteren van de uitkomsten bij  95% betrouwbaarheid:

Sign. <0.05Sign. > 0.05
•De nulhypothese wordt verworpen

•De alternatieve hypothese wordt aangenomen

•Verschil tussen de groepen is WEL significant

•De nulhypothese wordt aangenomen

•De alternatieve hypothese wordt verworpen

•Verschil tussen de groepen is NIET significant

Vraagstelling; eisen aan de vraagstelling

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

VragenlijstEen vragenlijst heeft in principe drie functies: de respondent moet vragen in de vragenlijst kunnen en willen beantwoorden, de vragenlijst moet uitnodigen tot het geheel beantwoorden van de vragenlijst en de vragenlijst moet zo worden ontworpen dat onduidelijke en onjuiste antwoorden tot een minimum worden beperkt.

Een van de belangrijkste factoren bij online vragenlijsten is de lengte van de vragenlijst. Vraag je dus bij elke vraag af of deze nodig is om de probleemstelling van het onderzoek te beantwoorden.

Wees precies in de details van de vraagstelling, vraag naar informatie waar respondenten snel toegang toe hebben.

Houd rekening met de privacy gevoeligheid van een vraag: kán en wíl een respondenten een vraag beantwoorden (online voelen mensen zich anoniemer dan bij een face to face interview).

Verdere tips:
In een vraag mag maar één onderwerp aan de orde komen.
De antwoordmogelijkheden moeten duidelijk geformuleerd worden.
De interviewer dient zich neutraal opstellen.


Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Steekproeftrekking & calculator

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

steekproefcalculatorBij het bepalen van de grootte van de steekproef is het van belang rekening te houden met de grootte van de populatie, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid of foutmarge, het budget en de tijd. Met onderstaande calculator kun je eenvoudig het minimaal benodigde respondenten bepalen.

Vul hieronder de 3 kengetallen van de calculator in:

1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek.
2. Wat is de omvang van populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.
3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.

Resultaat :

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 90%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 95%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van:99%

 

Populatie of steekproef

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In veel gevallen wordt onderzoek naar de eigenschappen van een verzameling uitgevoerd met een representatieve deelverzameling. De verzameling wordt populatie genoemd en de deelverzameling is de steekproef. De populatie is de verzameling van alle elementen (of objecten), waarvoor de resultaten van het onderzoek gelden.

Zie ook de steekproefcalculator om de juiste omvang van de steekproef te bepalen.

steekproef


Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X